Personuppgiftspolicy

Antagen av styrelsen 2019 – 03 – 09

Släkten von Sydows Släktförening (”Släktföreningen”) behandlar personuppgifter i sin verks-amhet. Denna informationstext avser att förklara vilka personuppgifter som Släktföreningen kan komma att behandla och för vilka ändamål denna behandling sker samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter Släktföreningen har med bakgrund av denna personuppgifts-behandling. Släktföreningen är personuppgiftsansvarig för den behandling som Släktföre-ningen utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kontakta Släktföreningen på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnitt 6.

Vilka personuppgifter som behandlas

Släktföreningen kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter om dig i olika avseenden. De uppgifter vi kan komma att samla in är grundläggande information om dig såsom namn och kontaktuppgifter samt födelsedatum. Dessa uppgifter inhämtas direkt från dig, eller, i vissa fall, av oss från offentligt tillgängliga källor.

Varför dina personuppgifter behandlas

Släktföreningen kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

Behandling av ansökningar om eventuella bidrag eller studiestipendier.

Utskick av tidningen Sydowiana och annan information till dig angående Släktföre-ningens verksamhet. Dessa utskick sker enbart för att uppfylla Släktföreningens berättigade intresse av att kunna informera dig om vår verksamhet. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling.

Insamling av personuppgifter för utgivande av medlemsförteckning över släkten von Sydow. Detta sker i särskilda fall, t ex i samband med utgivning av kalender över Ointroducerad Adel.

Släktföreningen kan även komma att vid behov uppdatera information i våra register. Detta sker för Släktföreningens berättigade intresse av att hålla våra register uppdaterade med korrekt information för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt.

Hur dina personuppgifter behandlas

Tillgång till personuppgifter

Släktföreningens medlemsregister innehåller uppgift om namn, födelsedatum, släktskap och aktuella kontaktuppgifter.

Härutöver är tillgång till dina personuppgifter begränsad till de inom Släktföreningen som har behov av att behandla dessa, till släktföreningens IT-leverantör samt i förekommande fall till bank som skall utbetala eventuella bidrag.

Lagringstid

Släktföreningen kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du är medlem, står med i våra register för nyhetsbrev eller så länge som vi behöver för at administrera de tjänster vi tillhandahåller.

Släktföreningen kan spara vissa personuppgifter längre än vad som sagts ovan för att tillgodose krav enligt lag.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag och rättelse

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Släktföreningen utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som Släktföreningen har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. Släktföreningen kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga undantaget de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål.

Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 3.2 och Släktföreningen kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig. Begäran om radering kan även göras för personuppgifter som behandlas med anledning av berättigat intresse.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot behandling som utförs med stöd av berättigat intresse. Släktföreningens behandling som sker med stöd av berättigat intresse finns beskrivet under avsnitt 2. Rätten till invändning innebär att du kan begära att Släktföreningens behandling med stöd av berättigat intresse inte ska ske.

Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall.

  1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
  2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av person-uppgifter istället för radering.
  3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
  4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Släktföreningen utan ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till Släktföreningen i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till Släktföreningens behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Släktföreningen har rätt att behandla dina personuppgifter för.

Uttövande av dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du Släktföreningen på de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 6.

Släktföreningen kommer att behandla en begäran från dig enligt detta avsnitt 4.7 skyndsamt. Om Släktföreningen inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Släktföreningens behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med punkt 4.7 har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

Kontakt

Du kan kontakta Släktföreningen med anledning av Släktföreningens personuppgifts-behandling enligt ovan på:

Adress: Släkten von Sydows Släktförening
Överåsgatan 19
412 66 GÖTEBORG

E-mail: styrelsen@vonsydow.se